0:00
/
0:00

Sự Dịu Dàng Của Bàn Tay Trái / 左手的溫柔 (Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc OST) - Hà Dịch Thần (He Yi Chen)

945,333

Lời bài hát: Sự Dịu Dàng Của Bàn Tay Trái / 左手的溫柔 (Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc OST)

Ca sĩ: Hà Dịch Thần (He Yi Chen)


Hái yǐwéi huì yīchéngbùbiàn (céngjīng)
Kěshì nǐ túrán jiān chūxiàn (kāixīn)
Xīn yǒule shēngwēn de gǎnjué
Yě rěn bù zhù duō kàn jǐ yǎn

Wǒmen cóng miànduìmiàn de liáo liáotiān
Jiànjiàn dào nǐ zhàn zài wǒ shēnbiān
Shì nǐ zuǒshǒu de wēnnuǎn
Qiān qǐ xiàngwǎng de qíngjié

Wǒ néng tīngjiàn nǐ de xīntiào yǒu duō qiángliè
Xiǎng zàntíng shíjiān
Hǎohǎo de gǎnshòu wánměi de qíngtiān
Jiǔ děng de chūliàn

Nǐ shuō méi cānyùguò cóngqián
Zěnme néng zài cuòguò míngtiān
Tì wǒ gēn gūdān shuō zàijiàn
Měi gè xiànzài zhídé péibàn

Bié dānxīn shíguāng huì zhuàng luò lèi diǎn
Zǒng yǒu nǐ měi rì fèn de xiàoliǎn
Shì nǐ zuǒshǒu de wēnnuǎn
Qiān qǐ xiàngwǎng de qíngjié

Wǒ néng tīngjiàn nǐ de xīntiào yǒu duō qiángliè
Xiǎng zàntíng shíjiān
Hǎohǎo de gǎnshòu wánměi de qíngtiān
Yǒngbào nǐ de wéixiào shì duōme tián

Yùjiàn nǐ shì mìngyùn zuìměi de qiān
Yángguāng qīnwěn cè liǎn mànbù jiē biān xiǎo diàn
Qiānzhe wǒ de shǒu zǒu biàn làngmàn yuēdìng để yīqiè
Shì nǐ zuǒshǒu de wēnnuǎn

Qiān qǐ xìngfú de yǒngyuǎn
Bǎ duì ài de kùnhuò mí tí quánbù chāi jiě
Tiējìn wǒ de jiān
Ràng wǒ jǐn jǐn zài nǐ shǒuxīn lǐmiàn

Wēnróu de chéngquán
Lā lā lā lā la lā lā lā lā la
Lā lā lā lā la lā lā la
Lā lā lā lā la lā lā lā lā la
Lā lā lā lā la lā lā la
Xem toàn bộ